Céljaink

A Batthyány Lajos Alapítvány célja

Az Alapítvány által végezhető cél szerinti tevékenység:

a) az Alapítvány KEKVA tv.-ben meghatározott közfeladatának ellátása a jelen pontban foglaltak szerint;
b) a KEKVA tv.-ben meghatározottak közérdekű célok közül a jelen pontban rögzített közérdekű célok megvalósítása, és
c) az a) és b) pontban foglaltak forrásának megteremtése érdekében történő vagyonkezelés, mint jövedelemtermelő és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység
d) az Alapítvány KEKVA tv. hatálybalépésekor már megvolt további közérdekű céljainak megvalósítása szintén a jelen pontban foglaltak szerint.

A KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározottak alapján az Alapítvány közfeladata (a)-f) pontok) és az Alapítvány további közérdekű céljai (g)-i) pontok):

a) a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-kulturális és európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági élet, illetve tudományos – különösen elemző és kutató – és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;

Az európai politikai változásokat elemző kerekasztal-beszélgetés

b) tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az alapítvány céljai körébe tartozó kutatási tevékenység folytatása és támogatása;

Szakmai workshop tehetséges, fiatal joghallgatók számára

c) a Kárpát-medence összmagyarsága kulturális és művészeti örökségének, értékeinek felfedezésére, megőrzésére, fejlesztésére irányuló tevékenység folytatása és támogatása;

Trianon – Egy nemzet tragédiája előadás

d) a társadalom műveltségi szintjének emelésére, a kultúra széleskörű terjesztésére irányuló, valamint tudományos, kutatási, közéleti és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;

Kiberbiztonsági konferencia

e) szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint a társadalom egészségi állapotának fejlesztését célzó tevékenység folytatása és támogatása;

Drogkutatás 2021 szakmai konferencia

f) amennyiben az Alapítvány fenti, a KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladatát közvetve vagy közvetlenül tulajdonában álló jogi személy útján látja el, akkor ezen jogi személy fenntartása és működésének biztosítása is közfeladatnak minősül;

g) a tehetségek felfedezése, kibontakoztatása, valamint Magyarország megbecsültségének, hírnevének e téren is megvalósuló öregbítése érdekében a magyar amatőr és professzionális sportélet támogatására, a sporttevékenységek népszerűsítésére irányuló tevékenység folytatása, finanszírozása és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése és működésük elősegítése;

h) az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, az emberi jogok tiszteletben tartása értékei megvalósulásának előmozdítására és támogatására irányuló tevékenység folytatása és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése és működésük elősegítése;

Gyermekvédelmi konferencia – MTI/Bruzák Noémi

i) az Alapítvány célja továbbá az épített és természeti környezet védelmére irányuló tevékenységek népszerűsítése és támogatása, valamint Magyarország természeti adottságaiban rejlő lehetőségeknek a – természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra és a környezet kíméletére is épülő – hasznosítására (ideértve különösen, de nem kizárólag a fenntartható mező-, vad- és erdőgazdálkodást) vonatkozó jó gyakorlatok, ismeretek kidolgozására, megismertetésére, terjesztésére irányuló tevékenységek folytatása, finanszírozása és az ilyen tevékenységet végző, illetve megvalósítani kívánó intézmények, személyek támogatása, fenntartása, működtetése és működésük más módon történő elősegítése.

Az Alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban álló tevékenységet folytató harmadik személyek – különösen támogatása, fenntartása, működési feltételeik elősegítése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és beruházási célok biztosítása – útján valósítja meg.

Alapítványunk közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósítása során együttműködik céljaival összhangban álló tevékenységet folytató harmadik személyekkel, amelyek számára támogatást nyújt és amelyekkel együttműködésben magas színvonalú szakmai programokat valósít meg.

A Batthyány Lajos Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány feladatai különösen:

(a) az Alapítvány céljait elősegítő képzések, kutatások, tudományos munka, rendezvények, egyéb események és programok szervezése és támogatása;
(b) tehetséges fiatalok képzésének tudományos, és egyéb aspektusok mentén megvalósuló támogatása;
(c) tudományos kutatás útján a politikai fejlődés útjainak kidolgozása;
(d) információk cseréje, kapcsolatok kiépítése, kutatók cseréje útján a nemzetközi együttműködés elősegítése;
(e) a magyarországi szabadelvű, kereszténydemokrata és népi mozgalmak történetének kutatása;
(f) a KEKVA tv.-ben meghatározott cél szerinti tevékenységek (így különösen közfeladat ellátása, közérdekű célok megvalósítása és vagyonkezelés) megvalósítása az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban;
(g) az Alapítvány céljaival és feladataival azonosuló szervezetek, illetve egyéb személyek számára támogatás nyújtása;
(h) az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló tevékenységek, intézmények, illetve egyéb személyek anyagi és egyéb módon – ideértve egyebek mellett az Alapítvány infrastrukturális hátterének rendelkezésre bocsátása útján – történő támogatása;
(i) a kuratórium által egyhangúlag meghatározott további célok megvalósítását szolgáló tevékenységek szervezése, illetve ilyen tevékenységek, intézmények, valamint egyéb személyek anyagi és egyéb módon történő támogatása;
(j) a fentiekhez szükséges valamennyi személyi, anyagi- és tárgyi feltételek biztosításának finanszírozása, elsősorban az alapító és az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott, illetve egyéb forrásból származó vagyon és az ebből származó jövedelem kezelése útján.