Doktori Program

A Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma 2019-ben úgy döntött, hogy ösztöndíjat alapít olyan tehetséges doktoranduszoknak, akik a humántudományok (bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány állam- és jogtudomány, hadtudomány illetve a teológia) területén folytatják tanulmányaikat és kutatásaikat.

Az ösztöndíjprogram havi ösztöndíjjal, rendezvényekkel, kutatási, előadási és publikációs lehetőségekkel segíti a doktoranduszokat céljaik elérésében. Támogatjuk az ösztöndíjasainkat abban, hogy doktori tanulmányaikra, kutatásaikra, publikációikra és a disszertáció elkészítésére, illetve megvédésére koncentrálhassanak.

Ösztöndíjasaink kutatási területei a humántudományok területén belül szerteágazóak, ahogy Alapítványunk társadalmi felelősségvállalási programjai is – az Alapító Okiratban megfogalmazott célok keretei között – sokszínűek.

Olyan doktoranduszokat választottunk, akik nyomot akarnak hagyni maguk után az életben. Akik úgy gondolják, hogy van mondanivalójuk az embereknek. Akik úgy gondolják, hogy tenni is képesek és hajlandók azért, hogy embertársaik javát szolgálják. Akik úgy gondolják, hogy kutatásaikkal és tudományuk művelésével gazdagíthatják a hazai és az egyetemes tudomány tárházát. Akik úgy gondolják, hogy mindezzel előre vihetik ez emberiség ügyét.

Olyan doktoranduszokat választottunk, akik velünk együtt osztják az Alapítvány egyik legfontosabb szellemi üzenetét, mely szerint olyan társadalomban kell élnünk, olyan társadalmat kell építenünk, amely elődeink hagyományaira alapozva építi a jövőt. Azt a jelenkori és jövőbeli társadalmat, amelyben, szabad a gondolat és szabad a vélemény. Amelyben szabad a vallás és szabad a lelkiismeret. Amelyben szabad a szólás és szabad az írás. Amelyben az igazság kimondását nem korlátozza, nem köti gúzsba más elv, kizárólag az erkölcs.

Doktoranduszaink a Batthány Lajos Alapítvány új székházában, a Lónyay-Hatvany-villában szellemi otthonra és olyan közösségi térre leltek, ahol rendezvényeikkel tovább építhetik formálódó közösségeiket. Olyan szellemi otthonra leltek, ahol előadásaikkal számot adhatnak kutatásaikról. Olyan otthonra leltek, ahol segítséget kapnak ahhoz, hogy megvalósítsák álmaikat.

Résztvevők

Dokumentumok

BLA Doktori Ösztöndíjprogram tanulmány 2022/2023

BLA Doktori Ösztöndíjprogram tanulmány 2021/2022

BLA Doktori Ösztöndíjprogram tanulmánykötet 2020/2021

Ambrózy Gábor – Excentrikus álmodozó vagy racionális gazdálkodó? Gróf Batthyány Tivadar pályaképe és gazdasági lehetőségei
KRE Történelemtudományi DI

Balogh Gergő – A magyar irodalmi modernség négy stratégiája
ELTE Irodalomtudományi DI

Bánki András – Az Európai parlament pártrendszerének változása 2009-2020 között
Corvinus Politikatudományi DI

Bobay István – Negyvenöt csata hőse: Varjassy Béla élettörténete és visszaemlékezése
KRE Történelemtudományi DI

Dallman Kristóf – Négyszázéves nevelési gyakorlatok a modern kori jezsuita gimnáziumokban
PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi DI

dr. Császi-Monostori Markus – Genesis Civitas: Társadalmi felelősség és a hatalom felelőssége
ELTE Állam- és Jogtudományi DI

dr. Dobozi Gergely – A szubszidiaritás reformjának geopolitikai realitása a Visegrádi Együttműködés tanulságai tükrében
NKE Közigazgatás-tudományi DI

dr. Soltész Márton – A semlegesség illúziója: Közelítések az Aczél György – Szabó Magda-vonalhoz
PPKE Történettudományi DI

dr. Steinbachné Bobok Anna – A fordítás egysége(i)
SZTE Irodalomtudományi DI

Erdész Viktor – A mesterséges intelligencia biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági vonatkozásai
NKE Hadtudományi DI

Fekete Balázs – A környezetbarát cselekedetek pszichológiai háttere és ösztönzésének lehetőségei
Corvinus Társadalmi Kommunikáció DI

Fekete Rajmund – A halhatatlan elnök
PPKE Történelemtudományi DI

Felegyi Júlia – Franciaország migrációs politikája
NKE Hadtudományi DI

Flick László – Kreativitás és hagyomány
ELTE Politikatudományi DI

Fodor Richárd – Didaktikai feladatok standardizációs lehetőségei
PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi DI

Horváth Diána – A kétoldalú piacokról és azok sajátosságairól
Corvinus Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani DI

Horváth Márk – Az “antropocén-esemény”
ELTE Filozófiatudományi DI

Jancsó András – A politikai teológia fogalma Joseph Ratzinger gondolkodásában
PTE Interdiszciplináris DI

Janik Szabolcs – The Visegrad Cooperation: what should I call you?
Corvinus Politikatudományi DI

Kollár Dávid – Weber újratöltve: A kulturális evolúció és az innováció szociológiája
PPKE Történelemtudományi DI

Kovács Eszter – Szabadság és engedelmesség Mary Astell politikai gondolkodásában
ELTE Filozófiatudományi DI

Kökény László – Turisztikai célú utazásfoglalás során fellépő kockázatészlelés vizsgálata
Corvinus Gazdálkodástani DI

Lengyel Nóra – #nemtéma: Nőkérdés- és feminizmus-reprezentációk a két világháború közti magyar sajtóban
ELTE Történelemtudományi DI

Lovász Ádám – Hayek, Luhmann és a jog önszerveződése
ELTE Filozófiatudományi DI

Maszlag Fanni – “Együttélés múltban és jelenben”: Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében
DE Humán Tudományok DI

Metz-Ruszkai Szilvia – Hannah Arendt modernitáskritikája a kortárs társadalomelméletek tükrében
ELTE Filozófiatudományi DI

Molnár Dániel – Az Európai Központi Bank eszközvásárlásának hatása a kelet-közép-európai régióban
Corvinus Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani DI

Nyitrai Imre – A magyarországi szociális szolgáltatások rendszerezési lehetőségei
KRE Állam- és Jogtudományi DI

Péntek Dániel – Innováció, teológiai fejlődés vagy különböző nézetek párhuzamos jelenléte?
KRE Hittudományi DI

Pogrányi Lovas Miklós – Russel Kirk szerepe az amerikai konzervatív reneszánsz kibontakozásában
ELTE Politikatudományi DI

Schvéd Brigitta – A hatalmi egyensúly és a királyi előjog az 1701. évi angol “pamfletháború” idején
PTE Interdiszciplináris DI

Stefkovics Ádám – A hibrid adatfelvételek lehetséges szerepe a magyarországi választáskutatásokban
ELTE Szociológiai DI

Szászné Lázár Eszter Csenge – Posztmodern és spiritualitás: A protestáns gyakorlati teológia dilemmái
KRE Hittudományi DI

Tóth Balázs – A demokrácia elfeledett évszázadai
PPKE Politikaelméleti DI

Tóth Miklós Bálint – Múlt és jelen közt: A nosztalgikus érzület politikaelméleti elemzése Márai “Szinbád hazamegy” c. művében
Corvinus Politikatudományi DI

Veszprémy László – A gyűlölettől a rajongásig: Antiszemita reakciók a cionizmusra Magyarországon, 1896-1944
ELTE Történelemtudományi DI